Program Çıktıları
 
 
YTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ I. VE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARI PROGRAM

ÇIKTILARI

a. Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme

için uygulayabilme becerisi.

b. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;

bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

c. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik,

üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gerçekçi kısıtlar ve koşullar

altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern

tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

d. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve

kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

e. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama,

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

f. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma

becerisi.

g. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

h. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

i. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

j. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar

hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

k. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik

üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal

sonuçları konusunda farkındalık.